Miljenka Buljana 2, 21230 Sinj

Opći uvjeti

Temeljem Čl.295. Zakona o obveznim odnosima /N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 I 29/189, članka 99. St. 6 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) I Članka 6. Pravilnika o autobusnim kolodvorima (narodne novine broj 57/2018), Uprava Društva 20 lipnja 2019. godine donosi:

 

OPĆE UVJETE OBAVLJANJA KOLODVORSKE DJELATNOSTI

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim općim uvjetima ( dalje Opći uvjeti) regulira se obavljanje kolodvorske djelatnosti na Autobusnom kolodvoru Sinj,  na kojem A.K  Split d.o.o. pruža svoje usluge, odnosno prava i obveze A.K. Split d.o.o. i korisnika njegovih usluga.

Sastavni dio Općih uvjeta obavljanja kolodvorskih usluga je Cijenik kolodvorskih usluga donesen temeljem Članka 99. St. 6 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu / Narodne novine broj 41/2018), u skladu s utvrđenom kategorijom autobusnih kolodvora (čl.6 Pravilnika o autobusnim kolodvorima narodne novine 57/2018).

 

Članak 2.

Korisnici Usluga u smislu ovih Općih uvjeta su:

 • prijevoznici pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost prijevoza putnika u cestovnom prometu.
 • putnici, fizičke osobe koje koriste usluge prijevoza u cestovnom prometu i
 • treće osobe koje se po bilo kojoj osnovi zateknu na prostoru A.K. Split d.o.o. ili zatraže neku od njegovih usluga.

Usluge A.K. Split d.o.o. dostupne su svim korisnicima pod jednakim uvjetima, bez diskriminacije, u skladu s utvrđenom kategorijom autobusnog kolodvora.

 

USLUGE AUTOBUSNOG KOLODVORA SINJ

 

Članak 3.

USLUGE PRIJEVOZNICIMA

 1. Prihvat i otpremanja autobusa
 2. Korištenje parkirališta za parkiranje autobusa
 3. Prodaja voznih karata
 4. Organizacija rasporeda prodaje voznih karata
 5. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika.

 

USLUGE PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA

 1. Prihvat i otpremanje putnika
 2. Korištenje čekaone i perona
 3. Prodaja voznih karata i rezervacija
 4. Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte
 5. Pohrana prtljage
 6. Uporaba sanitarnog čvora
 7. Uporaba razglasnih uređaja
 8. Korištenje parkirališta za osobna vozila
 9. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika.

 

Članak 4.

Prihvat i otpremanje autobusa podrazumjeva rezervaciju dolaznog ili odlaznog perona i omogućavanje nesmetanog korištenja dolaznog ili odlaznog perona za polaske ili dolaske pojedinog prijevoznika, prema dostavljenim Dozvolama, najavu polazaka i dolazaka autobusa putem razglasa i organizaciju prometovanja na  prostoru A.K. Sinj na siguran način.

Korištenje parkirališta za autobuse podrazumjeva parkiranje autobusa pojedinog prijevoznika na za to predviđenom mjestu A.K. Sinj, u skladu s prostornim mogućnostima kolodvora

Korištenje parkirališta ne podrazumjeva čuvanje autobusa.

Prodaja voznih karata u odnosu na prijevoznike podrazumjeva ugovorni odnos temeljem posebnog Ugovora u pisanom obliku, u kojem Autobusni kolodvor Split d.o.o. i prijevoznik reguliraju međusobne odnose vezane za način i uvjete prodaje voznih karata trećim osobama.

Organizacija rasporeda prodaje voznih karata podrazumjeva prodaju voznih karata u skladu s prijevoznim kapacitetima koje pojedini prijevoznik omogući za prodaju mjesta u autobusu.

Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika podrazumjeva davanje informacija prijevoznicima o broju prodanih voznih karata, o interesu putnika za prijevozom, o eventualnim problemima pri organizaciji prometovanja i slično, a naročito podrazumjeva vođenje očevidnika o dolascima i polascima autobusa sukladno propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u cestovnom prometu i potvrđivanje dolazaka i polazaka na putnim radnim listovima pojedinog prijevoznika na zahtjev prijevoznika.

Pod pojmom “polazak” podrazumjeva se polazak autobusa sa perona kao polaznog mjesta po voznom redu, a pod pojmom “dolazak” podrazumjeva se dolazak autobusa na peron kao posljednjeg mjesta pristajanja odnosno iskrcaja putnika po voznom redu.

Pod pojmom “tranzit” podrazumjeva se korištenje A.K. Sinj , odnosno perona kao dolazak/polazak stajališta po voznom redu koje nije polazno/završno mjesto.

 

Članak 5.

Prihvat i otpremanje putnika podrazumjeva organizaciju boravka putnika na prostoru A.K. Sinj za vrijeme od dolaska putnika na A.K. Sinj do ulaska u autobus ili odlaska s prostora A.K. Sinj na drugi način.

Korištenje čekaonice i perona podrazumjeva mogućnost uporabe zatvorenog i otvorenog prostora A.K. Sinj namjenjenog za putnike koji je zaštićen od utjecaja atmosferlija, grijan, prozračan i odvojen od prometnih površina A.K. Sinj u kojem postoje mjesta za sjedenje, stajanje i odlaganje stvari koje putnici i treće osobe imaju  kod sebe za vrijeme dok isti borave na prostoru A.K. Sinj do ulaska u autobus ili odlaska sa prostora A.K. Sinj.

Prodaja voznih karata u odnosu na putnike i treće osobe podrazumjeva prodaju voznih karata svim zainteresiranim osobama, bez obzira putovali isti ili ne, koje se na prodajnom mjestu izjasne o relaciji i vremenu putovanja, te koje platu cijenu vozne karte.

Rezervacija mjesta u autobusu podrazumjeva odnos A.K. Split d.o.o. i putnika u kojemu je putniku, u skladu s ostalim uvjetima ovih Općih uvjeta zagarantirano mjesto s numeracije sjedala u autobusu za točno utvrđeni polazak.

Telefonska rezervacija podrazumjeva odnos A.K. Split d.o.o. i putnika u kojemu je putniku, u skladu s ovim Općim uvjetima zagarantirana prodaja vozne karte za točno utvrđeni polazak. Obveza koja nastaje iz telefonske rezervacije traje najkasnije do 1 sat prije polaska u domaćem, te najkasnije 2 sata prije polaska u međunarodnom prijevozu.

U slučajevima vršnog opterećenja koje nastaje za vrijeme turističke sezone u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 15.06. do 15.09. tekuće godine, kao i najmanje 7 dana pred državne blagdane, obveza čuvanja mjesta u autobusu traje najkasnije 24 sata prije polaska autobusa.

Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte podrazumjeva izdavanje potvrde – pisanog dokumenta kojim A.K. Split d.o.o. na zahtjev osobe koja plati naknadu za izdavanje navedene potvrde daje informaciju o cijeni vozne karte za pojedinu relaciju.Potvrda se uz predočenje vozne karte kupljene na A.K. Sinj izdaje bez naknade.

Potvrda o prometovanju ili zakašnjenju redovnih autobusnih linija uz predočenje vozne karte izdaje se bez naknade.

Uporaba sanitarnog čvora podrazumijeva omogućavanje korištenje sanitarnog čvora fizičkim osobama koje unaprijed plate naknadu za korištenje sanitarnog čvora u skladu sa Cjenikom usluga Autobusnog kolodvora Sinj ( dalje u tekstu Cjenik.).

Pružanje informacija o prijevozima podrazumjeva davanje informacija o polascima i dolascima autobusa, cijenama voznih karata i slično putem telefona, monitora ili drugih vrsta displaya , oglasne ploče, internet ili na licu mjesta od strane ovlaštene osobe na A.K. Sinj.

 

Članak 6.

Kolodvorske usluge prijevoznicima pružaju se u javnom linijskom prijevozu svim prijevoznicima prema dostavljenim dozvolama, a kolodvorske usluge prijevoznicima u posebnom linijskom i povremenom prijevozu pružaju se u skladu s raspoloživim kapacitetima A.K. Sinj.

 

Članak 7.

Cijene usluga A.K. Sinj- a određene su Cjenikom

 

KOLODVORSKE USLUGE PRIJEVOZNICIMA

 

Članak 8.

Ovim općim uvjetima daje se opća ponuda na neodređeno vrijeme svim zainteresiranim osobama za sklapanje adhezijskog Ugovora o pružanju kolodvorskih usluga.Sve odredbe koje uređuju odnose ugovornih strana utvrđene su ovim Općim uvjetima.

Prihvat opće ponude zainteresirana osoba vrši na konkludentan način, poduzimanjem neke od radnji koje su određene ovim Općim uvjetima za neku vrstu korisnika kolodvorskih usluga.

Prihvat opće ponude korisnika smatra se da je sklopljen ugovor o pružanju kolodvorskih usluga, i da su u cjelosti prihvaćene odrednice ovih Općih uvjeta od strane korisnika usluga- prijevoznika.

Ugovor o pružanju kolodvorskih usluga smatra se promjenjenim na osmi dan od dana objave izmjena ili dopuna vih Općih uvjeta  ili objave promjenjenih Općih uvjeta.

Opća ponuda za sklapanje Ugovora o pružanju kolodvorskih usluga ne obvezuje A.K. Split u slučaju da korisnik ne ispunjava uvjete utvrđene ovim Općim uvjetima.

 

Članak 9.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga u javnom linijskom prijevozu stječe se kada se dostave važeće dozvole , vozni red i Cjenik za linije.

Dozvola i Cjenik smatraju se dostavljenim kada budu uvedeni u urudžbeni zapisnik A.K. Split…

Prijevoznik je dužan dostaviti presliku Dozvole, dok se originali obvezuje dostaviti A.K. Split na uvid.

A.K. Split d.o.o  obvezuje se unijeti dostavljene podatke prijevoznika u svoj računalni software najkasnije u roku od 10/ deset dana od dana dostave podataka.

Prijevoznici koji zajednički obavljaju prijevoz na nekoj liniji uz gore navedene podatke dužni su A.K. Split dostaviti i presliku Ugovora o zajedničkom obavljanju prijevoza, na koji se primjenjuju odredbe posebnog propisa o ortakluku, kao i izjavu o isplati i terećenju.

Iznimno od navedenog,, za kolodvorsku uslugu prodaje voznih karata A.K. Split d.o.o će prijevozniku nakon primitka dozvola iz prethodnog stavka poslati Ugovor o prodaji voznih karata.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga u posebnom linijskom i povremenom prijevozu prijevoznik stječe kada njegov autobus stupi na površinu A.K. Sinj te se nakon toga smatra da su A.K. Sinj i prijevoznik sklopili Ugovor o pružanju kolodvorskih usluga. Iznimno od navedenog, A.K. Sinj ima parvo odbiti pružanje kolodvorskih usluga za navedene vrste prijevoza u slučaju nedostatka prostornih kapaciteta.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga iz Stavka 1. ovog članka u svakom slučaju prestaje kada prestane važiti Dozvola iz Stavka 1.ovog članka, te se smatra da je istovremeno prestao važiti Ugovor o pružanju kolodvorskih usluga.

Ukoliko prijevoznik nakon pisane opomene od strane A.K. Sinj u roku od osam dana ne plati dospjelu naknadu za usluge A.K. Sinj- a, iste će se naplaćivati na licu mjesta odmah prije korištenja određene usluge, nakon čega će mu A.K. Sinj izdati račun.

U slučaju nemogućnosti plaćanja usluge A.K. Sinjt je ovlašten uskratiti pružanje kolodvorskih usluga i fizički zaprječiti ulazak autobusa prijavoznika na prostor A.K. Sinj.

U slučaju prestanka Ugovora iz prethodna dva stavka , A.K. Sinj je ovlašten uskratiti pružanje svojih usluga i fizički zapriječiti ulazak autobusa prijevoznika na prostor A.K. Sinj- a.

U slučaju prestanka obnašanja linije od strane prijevoznika iz razloga koji nisu bili predvidivi i nisu nastali krivnjom A.K.Sinj (primjerice stečaj s prestankom obavljanja prijevoza, likvidacija i slično).Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta smatra se da je prijevoznik suglasan od A.K. Split d.o.o od obračuna prodanih karata ustegne određeni iznos novca koji će biti namjenjeni  isključivo naknadi štete A.K. Split d.o.o nastale radi povrata unaprijed prodanih povratnih karata za liniju koja ne prometuje iz gore navedenih razloga.

 

Članak 10.

A.K. Sinj obvezuje:

– svim prijevoznicima koji ispunjavaju ove Opće uvjete kolodvorske usluge pružati na jednak način,

– za svaki polazak iz voznog reda prema dostavljenoj dozvoli rezervirati prijevozniku dolazni/odlazni peron prema dolaznim/odlaznim vremenima iz voznog reda i to do 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu, a 30 minuta u međunarodnom linijskom prijevozu i povremenom prijevozu.

– osigurati i izvršiti prihvat i otpremanje autobusa,

– na prometnim površinama A.K. Sinj organizirati prometovanje autobusa na siguran način ,

– na zahtjev voznog osoblja prijevoznika ovjeriti dolazak/odlazak autobusa na A.K. Sinj za dolaske/odlaske koji se izvrše.

– omogućiti prijevozniku korištenje parkirališta u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

– pružanje informacija o dolascima/odlascima autobusa i cijenama voznih karata pojedinih prijevoznika,

– u slučaju pisanog ugovora o prodaji voznih karata organizirati prodaju voznih karata u skladu s uputama, kapacitetima i po cijenama koje odredi prijevoznik,

– prodavati vozne karte prijevoznika čiji je polazak registriran kao raniji, osim ako putnik ne traži suprotno.

 

Članak 11.

Prijevoznik se obvezuje :

 • postaviti autobus na peron do 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu i do 30 minuta u međuinarodnom linijskom, te povremenom prijevozu.
 • po dolasku ugasiti motor vozila i iskrcaju putnika odmah ukloniti autobus s dolaznih perona.
 • usluge A.K.Sinj koristiti na način koji ne ometa ostale korisnike usluga ili posjednike poslovnih prostora na prostoru A.K.Sinj na ekološki prihvatljiv i za ostale korisnike siguran način, a osobito ukloniti autobus s perona u vremenu koje je ovim Općim uvjetima određeno kao vrijeme prihvata i otpreme autobusa.
 • prevovremeno putem fax-a, službenog dopisa ili elektroničke pošte obavještavati A.K.Sinj o svim činjenicama relevantnim za pružanje njegovih usluga.
 • naknadu za usluge A.K. Sinj- plaćati na način i u rokovima utvrđenim ovim Općim uvjetima.
 • ne primati na prijevoz putnika koji nema voznu kartu , a u autobus ulazi na A.K.Sinj , te takvog putnika uputiti da kupi voznu kartu na prodajnom mjestu A.K. Sinja.
 • u slučaju privremenog prekida ili trajne obustave prijevoza, odmah to prijaviti A.K. Sinj putem faxa, službenog dopisa ili elektronske pošte.
 • na A.K. Sinj dovoziti uredne i tehnički ispravne autobuse, koji moraju imati ploče s nazivima ili oznakom vrste prijevoza za posebni linijski ili povremeni prijevoz.
 • osigurati da u tijeku pristajanja vozno osblje bude uz autobus.
 • dolaske i odlaske obavljati u skladu s vremenom iz voznog reda, a u slučaju kašnjenja pravovremeno obavjestiti A.K.Sinj.
 • osigurati da vozno osoblje pazi na čistioću i urednost A.K.Sinj-a, a u suprotnom slučaju platiti naknadu za onečišćenje.
 • osigurati da vozno osoblje ne nagovara putnike na korištenje pojedinih linija niti da čini radnje koje za uzrok ili posljedicu mogu stvarati nelojalnu tržišnu utakmicu među prijevoznicima.
 • uputiti vozno osoblje da se ponaša u skladu s društvenim normama.

 

Članak 12.

U javnom prijevozu, u slučaju kada je sklopljen Ugovor o prodaji voznih karata A.K. Sinj će svakom putniku uz svaku voznu kartu naplatiti kolodvorsku uslugu i rezervaciju mjesta sukladno Cjeniku.

U slučaju tzv. vezanih linija A.K. Sinj će svakom putniku uz svaku voznu kartu na kojoj je polazak iz Zagreba naplatiti kolodvorsku uslugu i rezervaciju, a uz svaku voznu kartu na kojoj je polazak iz drugog grada samo rezervaciju mjesta.

U javnom linijskom prijevozu , u slučaju kad vozne karte za polaske koriste A.K. Sinj  prodaje na drugom prodajnom mjestu A.K.Sinj  će svakom putniku naplatiti i kolodvorsku uslugu sukladno Cjeniku.

Prometno osoblje ima pravo svakodnevno obavljati kontrolu broja putnika u autobusu prijevoznika i za utvrđen broj putnika koji nije voznu kartu kupio na blagajnama ili drugom prodajnom mjestu A.K.Sinj i platio kolodvorsku uslugu, ima pravo prijevoznika obavjestiti o broju putnika bez plaćene kolodvorske usluge.

 

Članak 13.

Prijevoznik usluge A.K.Sinj, osim provizije za prodane vozne karte može plaćati na licu mjesta odmah prije korištenja kolodvorske usluge, nakon čega će mu A.K. Sinj izdati račun.

Prijevoznik koji je zaključio ugovor o prodaji voznih karata može kolodvorske usluge plaćati na bazi obračuna, ako ukupan iznos njegovog obračuna od prodanih karata pokriva iznos troškova po osnovi kolodvorskih usluga A.K. Sinja.

Prijevoznik koji   nije povjerio prodaju svojih karata, kao i prijevoznik koji je povjerio prodaju karata , ali njegov ukupan iznos obračuna od prodanih karata ne pokriva iznos troškova po osnovi kolodvorskih usluga A.K. Sinj- a, mogu plaćati kolodvorske usluge A.K. Sinju avansno.

O odobrenju načina plaćanja kolodvorskih usluga po gore navedenim parametrima odlučuje Autobusni kolodvor  Split d.o.o.

Autobusni kolodvor Split d.o.o. će svakom prijevozniku ponuditi sklapanje Ugovora o prodaji karata prema uvjetima određenim Cjenikom.

 

Članak 14.

Prometno osoblje A.K.Sinja- a ovlašteno je obavjestiti predstavnike, vlasnika ( u slučaju obrta) ili Upravu prijevoznika koji su nadređeni članovima posade autobusa ako posumnja da član posade autobusa zbog konzumiranja alkohola, opojnih sredstava, bolesti i slično nije sposoban za obavljanje posla i da bi nastavkom rada te posade moglo biti dovedeno u pitanje putovanje putnika.

Ukoliko prometno osoblje u slučaju iz Stavka 1. Ovog članka nije u mogućnosti doći do predstavnika, vlasnika (u slučaju obrta) ili Uprave prijevoznika koji su nadređeni članovima posade autobusa, ovlašteno je kontaktirati predstavnika Policije ili hitne pomoći.

U slučaju iz prethodnog Stavka djelatnici  A.K. Sinja- a, imaju pravo prijevoz putnika povjeriti drugoj posadi autobusa istog prijevoznika, a ukoliko ovih nema onda na teret navedenog prijevoznika drugom prijevozniku, uz uvjet da ima potvrdu- pristanak predstavnika, vlasnika ( u slučaju obrta ili Uprave prijevoznika) ili potvrdu Policije ili Hitne pomoći da posada iz gore navedenih razloga nije sposobna za obavljanje posla, i da bi nastavkom rada te posade moglo biti dovedeno u pitanje putovanje putnika.

Djelatnici A.K. Sinj-a mogu udaljiti iz prostora A.K. Sinj-a posadu autobusa i u drugim slučajevima kada se ogrješe o odredbe ovih Općih uvjeta , što bi moglo imati za posljedicu nekvalitetno obavljanje posla, odnosno pružanja usluga.

 

Članak 15.

Za svako nepridržavanje voznog reda, podjelu alotmana mjesta u autobusu , uvjete vožnje i slična pitanja na koja A.K.Sinj nije mogao utjecati prema korisnicima je  odgovoran prijevoznik.

Za svaku naknadu štete koju bi A.K. Sinj korisniku nadoknadio sukladno propisima koji štite prava potrošača, a koja proisteče iz odgovornosti prijevoznika, A.K. Sinj će od prijevoznika regresirati na način da će iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos korisniku isplaćene naknade štete.

Za svako oštećenje imovine A.K. Sinj- a parkiranje autobusa na mjestima na kojima nije predviđeno njihovo parkiranje, ekološko onečišćenje i slične radnje iz kojih nedvojbeno bude utvrđeno da su A.K. Sinju uzrokovali štetu, i da su posljedica radnji ili propuštanja činjenja radnji od strane prijevoznika, A.K. Sinj će od prijevoznika regresirati na način da će iznos koji treba po obračunu platiti, prijevozniku umanjiti za iznos naknade nastale štete. Prijevoznicima s kojima nije zaključen ugovor o prodaji karata, slijedom čega ne postoje odgovarajući način prijeboja potraživanja, Autobusni kolodvor Split d.o.o. će ispostaviti račun za naknadu štete.

 

Članak 16.

Obračun usluga obavlja se prema Cjeniku, i to:

 • pristajanje u javnom linijskom prijevozu, na način da se broj polazaka , dolazaka ili tranzita koje prijevoznik učinio na A.K. Sinj- u pomnoži sa cijenom prihvata i otpreme autobusa.
 • pristajanje povremenom prijevozu na način da se svako stupanje na površinu autobusnog kolodvora smatra jednim polaskom.
 • pristajanje ne može trajati duže od vremena određenog u članku 10. Ovih Općih uvjeta, a u slučaju da autobus duže od tog vremena ostane na površini A.K. Sinj, to se smatra parkiranjem.
 • naknada za prodaju voznih karata koju prijevoznik plaća regulirana je Ugovorom o pružanju kolodvorskih usluga.
 • u slučaju kad prijevoznik vozne karte prodaje na drugom prodajnom mjestu, dužan je korisnika uputiti da kolodvorsku uslugu kupi na prodajnom mjestu A.K. Sinj.
 • naknadu za parkiranje prijevoznik plaća prema Cjeniku.

 

USLUGE PREMA TREĆIM OSOBAMA

 

Članak 17.

Smatra se da su putnici i treće osobe sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga, te u cjelosti prihvatili odrednice ovih Općih uvjeta u trenutku kad su stupili na površinu A.K. Sinj  ili zatražili neku od njegovih usluga.

U povremenom prijevozu kolodvorsku uslugu za svakog korisnika A.K.Sinj plaća organizator prijevoza sukladno Cjeniku.

 

Članak 18.

A.K. Sinj  se obvezuje svim putnicima  i trećim osobama  koje ispunjavaju Opće uvjete svoje usluge  pružati na jednak način.

Putnici i  treće osobe obvezni su u tijeku boravka na A.K. Sinj voditi računa o svojoj sigurnosti i svojem ponašanju tako da ne ometaju druge putnike i treće osobe.

A.K. Sinj ima pravo odbiti pružanje svojih usluga u odnosu na putnike i treće osobe koje remete javni red i mir ili obavljanje djelatnosti A.K. Sinja.

– odbiju platiti naknadu za usluge A.K.Sinja.

– su vidno pod utjecajem alkohola ili se ponašaju suprotno opće prihvaćenim normama.

– onečišćuju prostor ili okoliš A.K. Sinja.

– za koje postoje osnove sumnje da svojim ponašanjem krše pozitivne propise Republike Hrvatske.

– ne ispunjavaju neke od uvjeta određen ovim Općim uvjetima.

 

Članak 19.

Naknadu za usluge A.K. Sinj putnici i treće osobe plaćaju:

 • za usluge iz članka 3. Točka II. Podtočke 1. 2. i 3 prilikom kupnje vozne karte, a u slučaju da isti ne kupuju vozne karte ima pravo naplatiti navedene kolodvorske usluge.
 • za usluge iz članka 3. Točka II podtočka 4. i 6. ovih Općih uvjeta nakon korištenja istih.

 

Članak 20.

U odnosu na pojedine usluge:

-izdavanje potvrde o cijeni vozne karte izvršit će se u odnosu na osobu koja istu zatraži, te prije

izdavanja plati naknadu za istu uslugu.

– u odnosu na uporabu sanitarnog čvota primjenjuju se prethodna odredba.

– navedena odredba primjenjuje se i na uporabu razglasa.

 

OSTALI ODNOSI S PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA

 

Članak 21.

Ako putnik uđe u autobus, a prethodno nije kupio voznu kartu dužan je na poziv osoblja A.K. Sinj ili posade autobusa izići iz autobusa i kupiti voznu kartu na blagajni A.K.Sinj.

Pored iznosa koji je dužan platiti za voznu kartu, dužan je i platiti iznos na ime kolodvorske usluge koji je utvrđen Cjenikom kolodvorskih usluga, kao i naknadu za rezervaciju mjesta, koji su uračunati u konačnu cijenu vozne karte kupljene putem usluga A.K. Sinja.

 

Članak 22.

A.K. Sinj se obvezuje na zahtjev putnika koji odustane od putovanja izvršiti povrat novca plaćenog za kupnju karte, umanjen za 10% cijene vozne karte na ime manipulativnih troškova, bez povrata uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu i rezervaciju mjesta:

– ako se putnik obrati šalteru reklamacija najkasnije sat vremena prije polaska autobusa za liniju u unutarnjem javnom linijskom prijevozu.

– ako se putnik obrati šalteru reklamacija A.K. Sinj najkasnije dva sata prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prijevozu.

Poslije isteka rokova iz prethodnog stavka šalter reklamacija uputiti će putnika da svoj zahtjev realizira izravno od prijevoznika.

Odredba iz ovog članka primjenjuje se i u slučaju:

 • ako prijevoznik otkaže prijevoz za određenu liniju, u kojem slučaju se iznos koji se vraća putniku ne umanjuje za 10%, uz povrat uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu i rezervaciju mjesta.
 • Ako je prijevoznik za određenu liniju prijavio kašnjenje 30 ili više minuta od redovnog polaska.

Odredbe iz ovog članka odnosi se isključivo na vozne karte kupljene na prodajnom mjestu –blagajnama A.K. Sinj.

Putnik ima pravo zamjeniti voznu kartu za drugi polazak istog prijevoznika ako se obrati šalteru prodaje najkasnije sat vremena prije polaska autobusa u unutarnjem linijskom prijevozu, i najkasnije dva sata prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prijevozu, u kojem slučaju nema pravo na povrat uplaćenog novca za kolodvorku uslugu i rezervaciju mjesta.

Neiskorišteni kupon povratne karte s komercijalnom povlasticom vraća se na način da se od povratne karte oduzme iznos karte jednog smjera sa istom tom komercijalnom povlasticom, ukoliko ona postoji, te se od tog dijela uzima provizija 10%.

Ukoliko postoji karta jednog smjera sa identičnom komercijalnom povlasticom oduzima se iznos karte jednog smjera bez povlastica , te se na dobiveni iznos uzima provizija.

 

Članak 24.

Putnik nema  pravo na povrat novca uplaćenog za voznu kartu ako:

–   izgubi voznu kartu

–   vraća voznu kartu u roku kraćem od roka iz članka 23. ovih Općih uvjeta

–   vraća voznu kartu nakon što je putovanje započeo.

–   ako je svojom nepažnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika od onog koji je naveden

na voznoj karti.

 

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

                                                           Članak 25.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se na oglasnoj ploči A.K. Sinj.i na mrežnim stranicama kolodvora www.ak-sinj.hr

 

DIREKTOR:

Mate Jujnović

x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

I accept I decline